Andrej Budai - svadobný kameraman - foto a video služby
02202020štv

Podmienky súťaží na Nitraonline.sk

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci internetového portálu Nitraonline.sk (ďalej len "Nitraonline.sk"), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich. 

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu. 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na potáli Nitraonline.sk Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže. 

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá správne odpovedala na súťažnú otázku a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby a bola za výhercu vyhlásená. 

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Pokiaľ bude mailom vyzvaný k prebratiu ceny, resp. poskytnuti dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu. 

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore z dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním ...), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie Nitraonline.sk nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov. 

Nitraonline.sk nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi Nitraonline.sk na výhercu. 

Účasťou v súťaži poslucháč súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže. 

Ochrana osobných údajov

Návštevníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Prevádzkovateľovi portálu Nitraonline.sk svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail ...), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. 

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby Nitraonline.sk zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali. 

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu Nitraonline.sk poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponozorom za účelom rozposielania reklamných ponúk. 

Prevádzkovateľ portálu Nitraonline.sk zároveň sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný. 

Nitraonline.sk zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Výhra a výhody získané v súťažiach na Nitraonline.sk nie sú právne vymáhateľné. 

Nitraonline.sk si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo návštevníkovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. 

Nitraonline.sk si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. 

Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 14. apríla 2015.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Podporte nás

Páči sa Vám NitraOnline.sk a naša práca? Podporte nás...

Suma:
 EUR

Spolupracujeme s

 

Najnovšie firmy

TV program:


get('twitter')) == 1) { ?>